ກິດຈະກຳກິລາ

     ກິລາຂອງ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເໜື່ອງເພື່ອພົບປະສ້າງສັນດ້ານກິລາກັບບັນດາ ອົງກອນ,ສຳນັກງານ,ບໍລິສັດ
ຕ່າງໆ ເພື່ອມິດຕະພາບ ແລະ ແລ້ກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຂື້ນເລີ້ອຍໆ.


ກິລາແລ່ນ 31 ຂາສາມັກຄີ

ເປີດໂຕ ນັກກິລາ ຮອນດາລາວ ພົບກັນລະຫວ່າງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ກັບ ໂຮງງານປະກອບລົດຈັກ ວັນທີ 16-10-2015

 
 


 

      ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນການແຂງຂັນຫຸ່ນຍົນເຕະບານຢ່າງເປັນທາງການ

       
       
                              

ກິລາແລ່ນ 31 ຂາ ສາມັກຄີ